Processen att avlägsna nitrat (denitrifiering) från dricksvatten är kopplat till utmaningar. Föroreningar av nitrat förekommer i vatten som en konsekvens av gödsel inom lantbruket. Detta gäller globalt men är ett extra stort problem i de områden runt medelhavet där utvecklingen av lantbruk är viktig.

Biologisk denitrifikation är en pålitlig och effektiv lösning för rening av dricksvatten

Biologisk denitrifikation inom vattenrening omfattar biologisk oxidation av organiskt material, med hjälp av nitrat eller nitrit som elektronacceptorer, istället för syre. I ett dricksvattenverk sker denitrifikation i ett enkelt, anaerobisk, biofilter-steg. Filtralite® Pure används som ett optimalt bärarmaterial för biofilmen. Systemet är enkelt att konstruera och är mycket driftsäkert med hög prestanda. Dessutom är driftkostnaderna låga.

Konstruera ett biofilter med Filtralite® Pure för denitrifikation

Företaget Ingeobras har konstruerat och uppfört ett biofilter för denitrifikation vid Formiche Alto (Teruel Provinsen i Spanien) under 2017. Filtralite® Pure används som bärarmaterial. Vattenverket använder grundvatten som håller hög kvalitet, bortsett från innehållet av nitrat som ligger runt 60 ppm (halt varierar med årstid).

Reningsprocessen hanterar 5m3/h och består av 4 steg: (1) Denitrifikation med anaerobiskt biofilter för borttagning av nitrat, (2) Fysisk filtrering för suspenderade ämnen(3) Biologiskt luftat filter för borttagning av organiska föroreningar (4) Desinfektion med klor.

Vattenverket är dimensionerat för en avskiljningsgrad av nitrat på 60%, vilket ger en utgående nitrathalt på under 25 ppm. Mängden vatten som krävs för backspolning motsvarar 5-10% av den totala produktionen.

Anläggningen styrs med automatik vilket sänker driftskostnaderna. Ingeobras har uppskattat kostnaden för att reducera nitrat på ett vattenverk enligt denna princip. Med ett flöde på 1000m3/dygn och inkommande nitrathalt på 60ppm blir den totala driftskostnaden ca 0.16 €/m3 enligt följande fördelning:

  • 0.08 €/m3 för reagens (kolkälla),
  • 0.04 €/m3 för energi
  • och 0,04 €/m3 för underhåll.

Filtermaterialet Filtralite® Pure är kärnan i systemet och har en livslängd på över 20 år

Investeringskostnaden för reningsprocessen är betydligt lägre jämfört med alternativa metoder (omvänd osmos, elektrodialys, destillation eller kemisk reduktion). Anledningen till detta är teknikens enkelhet. Biologisk denitrifikation tar bort 70-95% av nitrater: högst effektivitet av alla tekniker. För jonbyte, kemisk reduktion, elektrodialys och omvänd osmos ligger reduktionsgraden på 80– 90 %, 33–90 %, 30–50 % respektive 50–96 %.

Användning av Filtralite® Pure i biofilter för denitrifikation av dricksvatten är ett utmärkt val i avseende på vattenkvalitet, driftkostnader och investeringskostnad. Processen är både robust och pålitlig och dessutom miljömässigt hållbar.