Den nya anläggningen Thames Gateway Water i Beckton utanför London är den första större anläggningen för avsaltning i Storbritanien, och byggdes för att minska risken för vattenbrist i närområdet. Anläggningen tar sitt råvatten fån mynningen av Thames, vilket betyder att vattnet är bräckt och innehåller förhöjda halter av salter. Salthalten varierar med tidvattnet och den maximala halten är omkring 11 000 ppm.

Filtralite® Pure används även i trycksatta filter till förbehandling innan avsaltning.

Anläggningen är uppförd av den spanska entreprenören Acciona Agua, och invigdes i juni 2010. Innan separation av salt med RO-teknik så förbehandlas vattnet i tre steg. I det första steget sker koagulering, flockning och sedimentering i lameller. I det andra steget sker filtrering horisontellt i trycksatta filter där Filtralite Pure används som filtermaterial. I det tredje och sista steget sker en ultrafiltrering.

Anläggningen har en produktionskapacitet på 150 000 m3/dag and förser 900 000 Londonbor med vatten. Den trycksatta filterdelen består av 17 filter som innehåller Filtralite® Pure HC 0.8-1.6 mm. Varje filter har en filtrerande yta på 50 m2 och en maximal bäddhastighet på 12 m/h. Syftet med filtreringen är att ta bort överbäringar av suspenderat material som följer med från sedimenteringen.