Wraz ze wzrostem wiedzy na temat zanieczyszczeń wód opadowych, stawia się wyższe wymagania w zakresie ich wydajniejszego oczyszczania . Dotyczy to między innymi substancji ropopochodnych, fosforu i metali ciężkich.

Jednocześnie, coraz intensywniejsze opady deszczu i bardziej ekstremalne warunki pogodowe zwiększają potrzebę retencji wody. Dotyczy to w szczególności szybko rozwijających się obszarów miejskich, w których grunt naturalny zastępowany jest przez powierzchnie nieprzepuszczalne.

Zintegrowane rozwiązanie do zarządzania jakością i ilością wody

Łącząc dwie sprawdzone metody, Filtralite, we współpracy z WEREC Water Ecosystem Recovery, opracował rozwiązanie, które zapewnia skuteczne usuwanie zanieczyszczeń przy jednoczesnym zapewnieniu dużej pojemności wodnej.

W porównaniu do tradycyjnych rozwiązań niskie są nakłady inwestycyjne oraz koszty eksploatacyjne, ponieważ metoda jest całkowicie pasywna.

Filtralite® P zatrzymuje zawiesiny stałe, fosfor i metale ciężkie, wysoka porowatość materiału zapewnia znaczną pojemność do ich magazynowania

W zależności od warunków lokalnych filtr można zainstalować jako rozwiązanie kasetowe lub jako złoże filtrujące.

Rozwiązanie ze złożem filtrującym przeznaczone jest do warunków, w których w sąsiedztwie nieprzepuszczalnych powierzchni jest dostęp do obszarów parku lub powierzchni nieutwardzonej, która pozwala na wymianę materiału koparką. W środowiskach bardziej zurbanizowanych można poniżej powierzchni gruntu umieścić kasety, a wymiana materiału odbywa się poprzez zainstalowane pokrywy studzienek za pomocą samochodu z pompą.

Rozwiązanie jest zaprojektowane zgodnie z technologią filtracyjną WEREC, która zapewnia wysoki stopień oczyszczania wody i żywotność co najmniej 10 lat. Po tym okresie materiał filtracyjny zostaje po prostu wymieniony. Technologia WEREC zapewnia optymalny przepływ i czas kontaktu, wszystko w oparciu o warunki zlewni. Wymiarowanie uwzględnia również przepisy dotyczące dopuszczalnych limitów ustalonych przez władze miasta.

Substancje ropopochodne są oddzielane we wstępnym filtrze, składającym się z organicznego ośrodka filtracyjnego. Filtr wstępny dodatkowo przyczynia się do separacji metali. Ten filtr jest również zaprojektowany zgodnie z technologią WEREC.

Rozwiązanie łatwe do wdrożenia dla gmin

Wiele gmin planuje obecnie strategie zarządzania wodą opadową, aby poradzić sobie ze zwiększonymi przepływami w przyszłym klimacie. Złoża filtracyjne lub kasety można zwymiarować tak, aby zapewniały zachowanie określonych zdolności retencyjnych, na przykład przy wielkości przepływu z 1-2 lat lub nawet więcej.

Efekt oczyszczania i retencja

Poniższa tabela przedstawia przykłady usuwania różnych zanieczyszczeń, mierzone na rzeczywistej wodzie burzowej przez okres 6 miesięcy. Wartości mogą się różnić w zależności od poziomu zanieczyszczenia, czasu kontaktu itd. Filtr można zwymiarować tak, aby jeszcze bardziej zwiększyć redukcję zanieczyszczeń.

Substancja Fosfor ogólny Fosforany Chrom Miedź Nikiel Ołów Cynk
Redukcja % 63,4 59,9 67,0 64,2 64,7 79,2 92,9

Podczas wymiarowania filtra dla typowych miejskich ograniczeń w zakresie metali i fosforu, instalacja ma pojemność magazynową równoważną około 60% sześciomiesięcznego deszczu przez 10 minut i 40-50% rocznego deszczu. Przy tej wielkości filtr zapewnia znaczną pojemność magazynową, która przyczynia się do równomiernego odpływu do odbiorników. Instalacja może być również tak zwymiarowana, aby całkowicie zatrzymać jednoroczny lub dwuletni deszcz (około 8 mm w ciągu 10 minut).